Versie 2020-05

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden (verder: AV) wordt verstaan onder:
  1. de rijinstructeur: Rijschool EROL, eenmanszaak van Erol Akman, gevestigd te Castricum en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 1234567890;
  2. de opdrachtgever: de persoon of onderneming, die de opdracht verleent tot het verrichten van diensten door de rijinstructeur;
  3. de cliënt: de persoon op wie de door de rijinstructeur te verlenen diensten betrekking hebben (de cliënt zal in veel gevallen tevens de opdrachtgever zijn).
 2. Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die de rijinstructeur sluit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst de rijinstructeur uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. De rijinstructeur verricht diensten, bestaande uit rijlessen met als doel om succesvol te slagen voor het rijexamen, afgenomen, getoetst en beoordeeld door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid ("CBR"), het behalen van het Rijbewijs B, het document waarmee men bevoegd is om auto te besturen van maximaal 3.500 kg.
 2. Dit vraagt van de cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het werken aan de aangegeven verbeterpunten, dan wel het bereiken van het geformuleerde doel. De cliënt is zich bewust van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de met rijlessen te behalen resultaten.
 3. De rijinstructeur spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, zoals van de rijinstructeur verwacht mag worden. Zij is daarbij echter afhankelijk van de door de cliënt verstrekte informatie en getoonde inzet.
 4. De cliënt is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de gewenste verbetering of het te behalen doel, omdat het resultaat in grote mate mede afhankelijk is van factoren die liggen buiten de invloedsfeer van de rijinstructeur.
 5. De rijinstructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (medische) complicaties of schade die zich tijdens of na de rijlessen voordoen bij de cliënt, tenzij deze het gevolg zijn van een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de rijinstructeur.
 6. De rijlessen zijn geen behandeling van gezondheidsklachten, geen therapie, en dient niet ter vervanging van professioneel medisch advies. De cliënt is zich hiervan bewust.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Op de website van de rijinstructeur (www.rijschool-erol.nl) is het algemene aanbod weergegeven (losse diensten en trajectpakketten), met bijbehorende actuele tarieven.
 2. Op aanvraag verstrekt de rijinstructeur offertes voor geïndividualiseerde trajecten, gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de daarop vermelde datum. Daarna kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever zich schriftelijk (waaronder ook wordt verstaand per e-mail, WhatsApp, Messenger of ander digitaal kanaal) akkoord verklaart met een aanbieding of offerte van de rijinstructeur.
 2. De overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig het aanbod of de offerte van de rijinstructeur, zodra met de feitelijke dienstverlening is gestart.

Artikel 5: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens traject blijkt dat dit wenselijk is, kan de opdracht in onderling overleg worden uitgebreid (in aantal afspraken of duur van het traject). Het meerwerk wordt dan in rekening gebracht in overeenstemming met het reeds overeengekomen tarief, gebaseerd op de op dat moment actuele tarieven.
 2. Het overeengekomen traject kan niet worden ingekort, tenzij ingrijpende wijzigingen bij de cliënt daarvoor aanleiding geven. In dat geval worden in onderling overleg afspraken gemaakt over voortgang en/of afronding van het traject.

Artikel 6: Verhindering

 1. Bij ziekte of andere plotseling opkomende omstandigheden buiten schuld of invloedsfeer van de rijinstructeur of de cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de trajectplanning op.
 2. Voor afspraken die niet, of minder dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, wordt de eerder overeengekomen prijs voor de betreffende afspraak aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor losse diensten ontvangt de opdrachtgever (per e-mail) een factuur in de week waarin de betreffende dienst is verleend.
 2. Voor een standaard- of individueel samengesteld pakket ontvangt opdrachtgever (per e-mail) in de week waarin de dienstverlening is gestart een factuur voor 50% van de overeengekomen prijs, en halverwege het traject een factuur voor de resterende 50%.
 3. Betaling vindt plaats door overschrijving op het door de rijinstructeur opgegeven bankrekeningnummer.
 4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na (deel)factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, raakt de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever de overeengekomen (betalings)verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, is de rijinstructeur gerechtigd haar (verdere) werkzaamheden voor de cliënt op te schorten;
 6. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten aan de rijinstructeur verschuldigd.
 7. Indien de rijinstructeur zich genoodzaakt ziet om via een gerechtelijke procedure betaling af te dwingen, komen alle werkelijke proceskosten die zij daarvoor heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen (betalings)verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, is de rijinstructeur gerechtigd haar dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen en de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. In dat geval heeft de rijinstructeur recht op vergoeding van de door de ontbinding door haar geleden schade, zonder dat zij gehouden is tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever of de cliënt.
 2. De cliënt kan de overeenkomst van opdracht tussentijds opzeggen. De rijinstructeur behoudt in dat geval recht op de overeengekomen vergoeding voor de reeds verrichte diensten, en bij gebreke daarvan een redelijk loon (berekend op basis van het op dat moment geldende uurtarief).
 3. Indien de opdrachtgever geen particulier is, kan deze de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. De opdrachtgever/onderneming blijft de overeengekomen totaalprijs verschuldigd en er bestaat geen recht op enige terugbetaling, ook in geval de cliënt de deelname aan het traject tussentijds beëindigt.

Artikel 9: Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen. Zij nemen alle benodigde voorzorgsmaatregelen om elkaars belangen te beschermen.
 2. Indien de opdrachtgever en de cliënt niet dezelfde persoon zijn, rapporteert de rijinstructeur over vertrouwelijke informatie van de cliënt alleen aan de opdrachtgever indien en voor zover de cliënt daar toestemming voor geeft. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de dienstverlening. Informatie over de voortgang van het traject valt buiten de hier bedoelde vertrouwelijke informatie.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. De rijinstructeur behoudt alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever en/of de cliënt.
 2. De in lid 1 genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijinstructeur niet worden gebruikt, anders dan voor eigen gebruik en voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn in het kader van de overeenkomst.

Artikel 11: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Indien de cliënt of de opdrachtgever een klacht heeft, zal de rijinstructeur er altijd naar streven deze naar tevredenheid op te lossen.
 2. Mocht onverhoopt een geschil ontstaan, dan zullen partijen zich tot het uiterste inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.